Avaluem la seva instal·lació elèctrica actual per a determinar si necessita una actualització abans de la instal·lació del carregador.