Un Certificat d’Estalvi Energètic (CAE) és un document electrònic que garanteix que una actuació d’eficiència energètica determinada aconsegueix un nou estalvi d’energia final equivalent a 1 kWh (per exemple, si s’escomet una mateixa actuació implica un nou estalvi anual de 200 kWh, s’hi podran obtenir 200 CAE).
Aquest instrument donant valor econòmic a cada certificat permet monetitzar els estalvis energètics , podent així recuperar part del cost de les inversions en eficiència energètica.
D’aquesta manera l’usuari final es beneficia econòmicament d’actuar al seu edifici i rebe una contraprestació d’acord amb els estalvis obtinguts, estalvis que posteriorment se certificaran mitjançant el Sistema de CAE.

Quin és lobjectiu del sistema CAE?

Aquest sistema té l’origen en les obligacions adquirides amb la UE a través de la Directiva d’Eficiència Energètica (DEE) i que estableixen una sèrie d’objectius per contribuir a l’ Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Per afrontar aquest repte es va crear prèviament el Fons Nacional d’Eficiència Energètica (FNEE) , que permet gestionar i implementar totes aquestes actuacions d’eficiència energètica, i moltes empreses estan subjectes a contribució.

Amb aquest context des del MITECO s’estableix el sistema de CAE (Certificats d’Estalvi
Energètic) , una iniciativa econòmica que fomenta la inversió per part de les empreses i particulars en tecnologies d’eficiència energètica que rebaixin la factura dels consumidors.

En aquest sistema s’estableix també que aquelles empreses energètiques obligades a pagar una quota anual a l’FNEE poden substituir una part dels seus pagaments per una quantia d’estalvi energètic certificada, per la qual cosa els CAE generen un mercat de compravenda de valors d’estalvi energètic en què podran intervenir i trobar benefici tant les empreses
energètiques com els consumidors.

Funcionament del sistema de CAE.

Per comprendre millor com funciona tot aquest sistema cal conèixer els principals agents que hi intervenen:

  • Propietari de l’estalvi : és el particular que ha dut a terme la inversió d’una actuació d’eficiència energètica, la qual genera un estalvi transformable en un CAE.
  • Subjectes obligats : empreses energètiques obligades pel Fons Nacional d’Eficiència Energètica a aconseguir determinada quantitat d’estalvi energètic o econòmic a l’any.
  • Subjectes delegats : empreses que, independentment del seu mercat, poden ajudar els subjectes obligats a aconseguir CAE.
  • Verificador d’estalvi energètic : entitat externa acreditada, la qual revisa que les actuacions, la documentació i els estalvis obtinguts són aptes per emetre un CAE.

Entre aquests agents i amb els CAE com a moneda de canvi es genera un mercat, el qual es resumeix de la manera següent:

  • Demanda : la generen els subjectes obligats/delegats, que són els responsables de generar l’estalvi energètic.
  • Producte : és la quantia d’estalvi associada a determinada inversió i oficialitzada pels Certificats d’Estalvi Energètic (CAE).
  • Oferta : la generen les entitats que inverteixin en actuacions d’eficiència energètica (empreses, comunitats de veïns o particulars).

D’aquesta manera les empreses obligades a aportació econòmica al FNEE poden deduir-se part de la contribució aportant una quantia de Certificats d’Estalvi Energètic, que podran haver obtingut al mercat de dues maneres:

  • Comprant un valor d’estalvi energètic susceptible de ser convertit en CAE a un particular (o bé comprant directament un CAE a aquest consumidor).
  • Comprant una quantitat establerta de CAE mitjançant un acord econòmic a una empresa no obligada a l’aportació d’estalvi a l’FNEE.

 

Com puc beneficiar-me com a consumidor?

La veritable pregunta és, com puc com a consumidor particular obtenir repercussions
positives daquest nou mercat de CAE?
La idea és que les empreses comercialitzadores comprin als propietaris d’instal·lacions o immobles l’ estalvi generat per una actuació determinada i que justifiqui un Certificat d’Estalvi Energètic , o que sigui el mateix particular qui vengui directament el certificat emès. Un exemple seria que, si millores l’aïllament del teu habitatge i per tant reduïs el consum de calefacció, la comercialitzadora de gas et pugui compensar econòmicament per poder adquirir aquest CAE.
D’aquesta manera l’empresa traurà partit de la compra d’aquest estalvi, mentre que els consumidors estalvien a les seves factures d’energia ia més obtindran una compensació econòmica . Cal tenir en compte, això sí, que totes les actuacions susceptibles de generar un estalvi hauran de complir els catàlegs dactuacions i la normativa que condiciona tot el Sistema de CAE.

Si esteu interessats en obtenir més informació sobre aquest tema, contacteu amb nosaltres.