Quines són les òptimes solucions d’aerotèrmia per als edificis d’habitatges

Avui dia les bombes de calor ja són capaces de satisfer les demandes d’energia no només d’habitatges unifamiliars, sinó també d’instal·lacions centralitzades a comunitats de veïns, i el que també és molt important, tant en instal·lacions de nova construcció com en rehabilitacions, cosa que ens permet afrontar l’exigent repte de la descarbonificació al sector de la climatització, substituint els equips basats en combustibles fòssils (bàsicament les calderes de gas, gasoil, etc.) per sistemes renovables i molt més eficients com les bombes de calor. Des d’Ecoforest, hem apostat des dels nostres orígens per la innovació i la diferenciació tecnològica, sempre orientada a obtenir la major eficiència energètica possible de les bombes de calor, ja de per si molt més eficients que els sistemes convencionals, mentre es manté el confort a les habitatges.

La implementació de nous refrigerants i tecnologies més avançades a les bombes de calor ha permès trencar una barrera fins fa molt poc temps insalvable: poder emprendre no només projectes d’obra nova, sinó també de rehabilitació d’habitatges existents.

Això suposa un abans i un després al sector de la climatització, i permet a més complir amb les exigències que ens hem marcat a Europa, en el nostre objectiu comú de lluitar contra el canvi climàtic.

Aquests nous refrigerants, com el R290, que a més és totalment natural, permeten treballar amb temperatures d’impulsió més elevades, i permeten a més fer-ho independentment de la temperatura exterior, fins i tot els dies més freds de l’any, cosa que té com a resultat una cosa fonamental: poder treballar amb sistemes que precisament necessiten altes temperatures d’impulsió, com són els radiadors, presents a la gran majoria d’habitatges del nostre país.

La conseqüència d’això és, des del punt de vista de la descarbonificació en la climatització, el poder substituir, en la majoria dels casos directament i sense necessitat de cap altra acció, les calderes, basades a cremar combustibles fòssils i per tant amb un gran impacte en la generació de CO2 , per bombes de calor, i com a avantatge addicional estalviant en el procés, ja que la seva eficiència és molt superior.

És important recalcar que la climatització i la producció d’ACS de les llars suposa un percentatge molt elevat del consum d’energia d’un país, cosa que fa que aquesta possibilitat sigui essencial des del punt de vista estratègic i d’assoliment dels objectius mediambientals esmentats.

Queda també per fer una tasca pedagògica important, ja que no és pas necessari, almenys en la major part dels casos, treballar amb temperatures de 70 o 80 °C per tenir confort a les nostres llars. Un radiador no ha de “cremar” per mantenir les nostres cases calentes. Treballar amb menors temperatures significa optimitzar el rendiment de les bombes de calor, cosa que es tradueix en importants estalvis a les factures energètiques que tots paguem.

Aerotèrmia: solucions amb bombes de calor Ecoforest aire-aigua

Dins la nostra gamma de bombes de calor aire-aigua, les potències compreses entre 1 i 18 kW estan disponibles amb els nostres equips ecoAIR+ PRO, que empren R290, totalment natural, com a refrigerant (cosa en què vam ser pioners), mentre que la nostra bomba de calor ecoAIR+ EVI 4-20 complementa la nostra gamma per a instal·lacions que requereixen més potència, i sempre amb la possibilitat de realitzar instal·lacions en cascada per aconseguir fins i tot potències superiors.

Totes les bombes de calor aerotèrmiques ofereixen amplis mapes d’operació per poder treballar en qualsevol clima, a diferència de les bombes de calor convencionals.

A més, aquests mapes d’operació ampliats permeten mantenir temperatures d’impulsió elevades, cosa que possibilita utilitzar els radiadors com a emissors, i substituir de manera directa les calderes per les nostres bombes de calor.

L’aparició del propà o R290, emprat com a refrigerant i no com a combustible, ha revolucionat el sector de la climatització i s’ha posicionat com el refrigerant del present i del futur. Amb un coeficient d’escalfament global (GWP) de 3 davant de refrigerants tradicionals amb un potencial contaminant més de 600 vegades més gran, el propà presenta nombrosos avantatges, en un marc legal a més que cada vegada limita més l’ús de refrigerants sintètics, que tenen un impacte molt superior a l’escalfament global. El mapa d’operació és enorme, i permet a les nostres bombes de calor ecoAIR + PRO mantenir temperatures d’impulsió de fins a 70 °C amb temperatures exteriors de -15 °C sense cap mena de suport, quelcom impensable fins ara.

En el cas de la nostra ecoAIR + EVI 4 -20, la implementació de la nostra exclusiva tecnologia EVI amb Flash Tank, després d’anys de recerca i desenvolupament per part del nostre departament de R+D, permet així mateix mantenir un mapa d’operació ampliat tot treballant amb R410A en aquest model.

Cascada

Per a situacions en què les demandes tèrmiques siguin elevades (centralitzacions, edificis en alçada, etc.), la gestió de diverses bombes de calor en cascada que hem desenvolupat és la millor opció. És una gestió que a més està desenvolupada per optimitzar el rendiment del conjunt, mantenint totes les bombes de calor modulant en potència per mantenir-se dins del rang de màxima eficiència, distribuint alhora les hores de funcionament de totes elles, evitant que unes treballin més que altres i allargant així la vida útil de totes.

Hibridació amb fotovoltaica

Aquesta és la cirereta, com sol dir-se, de totes les tecnologies innovadores que hem desenvolupat i inclòs a totes les nostres bombes de calor.

El binomi bomba de calor-panells fotovoltaics és el binomi perfecte, ja que l’energia que necessiten les bombes de calor per poder treballar és subministrada a través d’una altra font d’energia renovable, fent-nos encara molt més independents des del punt de vista energètic (acostant-nos , o directament aconseguint, instal·lacions de consum zero).

Totes les nostres bombes de calor estan equipades amb una tecnologia molt potent que permet esprémer al màxim aquesta hibridació, transformant els excedents elèctrics generats per les instal·lacions fotovoltaiques en energia tèrmica de forma gratuïta, permetent utilitzar els equips que ja tenim a casa nostra, és a dir, sense inversió extra (el nostre dipòsit d’ACS, un dipòsit d’inèrcia, el nostre propi habitatge o la nostra piscina) com a piles tèrmiques, aconseguint reduir encara més la nostra dependència i les factures energètiques.

Bombes aire-aigua: reformes reals

Com a exemples, la residència San Camilo compta amb 6 bombes ecoAIR + 3-18 PRO per produir 108 kW, tot amb refrigerant natural R290, en hibridació amb una caldera. La instal·lació inclou una vàlvula de 3 vies modulant, que fa que les bombes de calor activin a la caldera només si cal, i quan ho és, que la utilitzin només allò imprescindible, prioritzant sempre les bombes de calor, més eficients. I és que el programari de gestió d’Ecoforest permet desviar a la caldera només la quantitat exacta d’aigua necessària per assolir la temperatura configurada, això fa que la major part de la feina la faci la bomba de calor mentre que la caldera serveixi de suport per satisfer únicament els pics de demanda. Com a resultat, una instal·lació eficient per produir calefacció i ACS centralitzada.

Moltes obres opten per comptar amb bombes de calor per a la producció centralitzada d’aigua calenta sanitària (ACS) en edificis d’habitatges.

En un edifici de 155 habitatges, per exemple, cinc ecoAIR + 3-18 PRO proporcionen un total de 90 kW.